Regulamin Szczegółowy „Incident Busters Forum 2024″

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
   1. Regulamin Szczegółowy obowiązuje od dnia 1 marca 2023 r.
   2. Regulamin Szczegółowy jest uzupełnieniem Regulaminu dostępnego https://evention.pl/regulamin-ogolny/
   3. Wszystkie pojęcia użyte w Regulaminie Szczegółowym, a uregulowane w Regulaminie mają znaczenie tam mu nadane.
   4. Osobą kontaktową ze strony Evention we wszelkich sprawa związanych z Incident Busters Forum jest Weronika Warpas, e-mail: weronika.warpas@evention.pl
   5. Najważniejsze pojęcia oraz pojęcia dodatkowe to:
    • Incident Busters Forum– Konferencja Incident Busters Forum, które dotyczą niniejszy Regulamin Szczegółowy
    • Organizator / my / Evention - Evention sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, +48 tel. (22) 535-30-33, kontakt@evention.pl, REGON: 146871262, NIP: 5252564839, wpisaną pod numerem KRS: 0000483800 do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5 000 zł (wpłacony w całości),
    • Polityka Cookies
    • Polityka Prywatności Konferencji Evention – określa sposób przetwarzania danych, w tym przesyłania Notyfikacji. Polityka Prywatności Konferencji Evention jest dostępna https://evention.pl/polityka-prywatnosci-konferencji-evention/
    • Regulamin – Regulamin Ogólny Konferencji organizowanych przez Evention,
    • Regulamin Szczegółowy – Regulamin Szczegółowy określonego wydarzenia,
    • Uczestnik / Ty – osoba fizyczna, która zawarła Umowę z Organizatorem w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem,
    • Umowa – umowa o udział i przeprowadzenie Wydarzenia zawarta pomiędzy Nabywcą i Organizatorem w momencie potwierdzenia Rejestracji, na zasadach określonych w Regulaminie.
   6. Niniejszy Regulamin Szczegółowy reguluje szczególne zasady udziału w wydarzeniach online organizowane przez Evention.
   7. Każdy Uczestnik jest obowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz Regulaminem Szczegółowym przed dokonaniem Rejestracji.
   8. W przypadku, gdy Regulamin i Regulamin Szczegółowy zawierają odmienne lub wzajemnie wykluczające się postanowienia, pierwszeństwo w stosowaniu znajduje Regulamin Szczegółowy, a Regulamin pozostaje obowiązujący w pozostałym zakresie.

2. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI INCIDENT BUSTERS FORUM

  1. Incident Busters Forum jest skierowana do ograniczonego kręgu Użytkowników: Menedżerów cyberbezpieczeństwa, ekspertów specjalizujących się w Threat Hunting, Threat Intelligence, Incident and Response Management oraz specjalistów i managerów do spraw efektywności, organizacji i funkcjonowania SOC, a także zajmujących się aspektami dotyczącymi jakości pracy i komfortu osób pracujących w cyberbezpieczeństwie, w szczególności w obszarze SOC.
  2. Liczba Uczestników w Incident Busters Forum jest ograniczona.
  3. Incident Busters Forum jest Konferencją organizowaną w trybie stacjonarnym, zgodnie z Harmonogramem dostępnym na stronie https://incidentbusters.pl/agenda/
  4. Na Incident Busters Forum obowiązuje wyłącznie Rejestracja online za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://incidentbusters.pl/rejestracja/
  5. Rejestracja online możliwa jest wyłącznie na dwa przed konferencją lub do wyczerpania miejsc. Po tej dacie Rejestracja online nie będzie możliwa. W szczególnych przypadkach prosimy o kontakt z osobą dedykowaną do kontaktu w Incident Busters Forum i ewentualne indywidualne uzgodnienie warunków uczestnictwa w Incident Busters Forum.
  6. W Incident Busters Forum można wziąć udział wyłącznie w dacie i godzinach określonych w Harmonogramie.
  7. Incident Busters Forum obejmuje swoim zakresem:
   • przeprowadzenie Incident Busters Forum zgodnie z Harmonogramem;
   • udział Prelegentów (głosu / głosu oraz wizji w przypadku wystąpień online);
   • projekcję prezentacji multimedialnych Incident Busters Forum;
   • możliwość udziału w dyskusjach i zadawania pytań
   • dostępność prezentacji udostępnionych przez Prelegentów;
   • dostępność wybranych nagrań Incident Busters Forum przez 30 dni od ich udostępnienia.
  1. Aktualna Lista Partnerów Incident Busters Forum znajduje się na stronie https://incidentbusters.pl/organizatorzy/
  2. Lista Partnerów może zostać uzupełniona. Uczestnik jest obowiązany zapoznać się z aktualną Lista Partnerów.

 

3. DODATKOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA CZĘŚCI ONLINE

  1. Uczestnictwo w Incident Busters Forum nie wymaga posiadania żadnych dodatkowych narzędzi IT.
  2. Narzędzie, z użyciem którego będzie przeprowadzana Incident Busters Forum, może ulec zmianie, o czym w przypadku, gdyby zmiana ta była znaczącej wagi, Evention poinformuje Uczestników najpóźniej 14 dni przed Incident Busters Forum. W przypadku, gdy Uczestnik zostanie poinformowany o zmianie narzędzia IT w terminie późniejszym, przysługuje mu prawo do rozwiązania Umowy w terminie 3 dni bez ponoszenia Ceny. Pozostałe zasady dotyczące rozwiązania Umowy zostały określone w Regulaminie i Regulaminie Szczegółowym.
  3. Uczestnik jest odpowiedzialny za zapewnienie warunków technicznych udziału w Incident Busters Forum określonych w Regulaminie oraz Regulaminie Szczegółowym oraz zalogowanie się do Incident Busters Forum z odpowiednim wyprzedzeniem pozwalającym na ewentualne usunięcie problemów technicznych po stronie Uczestnika.
  4. Evention dołoży wszelkich starań, aby w razie problemów z logowaniem do Incident Busters Forum po stronie Uczestnika służyć mu radą i pomocą, jednak Evention nie zapewnia pomocy technicznej dla Uczestników.
  5. Niezależnie od Evention, korzystanie przez Uczestników z narzędzia Zoom wiąże się z koniecznością zapoznania się i akceptacji warunków świadczenia usługi przez jego dostawcę dostępnych na stronie internetowej https://zoom.us.
  6. Evention nie ponosi odpowiedzialności za warunki oraz prawidłowość świadczenia usług przez dostawców narzędzi IT po stronie Uczestnika.

 

4. CENA ZA UDZIAŁ

 1. Udział w warsztacie Incident Busters Forum jest płatny.
 2. Aktualny cennik znajduje się na stronie https://incidentbusters.pl/rejestracja/
 3. Konferencje i wydarzenia Evention adresowane są ściśle określonych grup zawodowych, przy uwzględnieniu takich kryteriów jak wielkość Organizacji i branża w której działa Organizacja uczestnika oraz stanowisko służbowe zajmowane przez uczestnika. Evention zastrzega sobie prawo do przyznania możliwości udziału w konferencji na zasadach bezpłatnych przy uwzględnieniu ww. kryteriów, charakterystycznych dla danej konferencji czy wydarzenia.
 4. Wyrażenie zgód na otrzymywanie materiałów marketingowych od Organizatora i Partnerów jest w pełni dobrowolne i nie stanowi warunku udziału w Incident Busters Forum.

 5. REZYGNACJA Z INCIDENT BUSTERS FORUM

 1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa z Incident Busters Forum bez ponoszenia kosztów do 7 dni przed konferencją.
 2. W celu rezygnacji Uczestnik jest obowiązany przesłać informację o rezygnacji zgodnie z Regulaminem na adres osoby kontaktowej wskazanej w §1 ust. 4 powyżej.
 3. Rezygnacja złożona po terminie określonym w ust. 1 powyżej lub w sposób niezgodny z Regulaminem nie zwalnia Uczestnika od poniesienia kosztów uczestnictwa w Incident Busters Forum niezależnie od tego, czy Uczestnik weźmie udział w Konferencji, a w przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za uczestnictwo nie ulega ona zwrotowi niezależnie od tego, czy opłatę uiścił Uczestnik osobiście, czy Nabywca.
 4. Niepłacenie przez Uczestnika faktury, w tym faktury pro-forma, jak również brak udziału, nie jest tożsame z rezygnacja z udziału w Konferencji

W pozostałym zakresie zastosowanie znajdują ogólne regulacje zawarte w Regulaminie.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W celu prawidłowego przebiegu Incident Busters Forum z użyciem narzędzia Zoom niezbędne jest stosowanie plików Cookies i innych podobnych narzędzi. Wszystkie pliki związane z udziałem w Incident Busters Forum są wykorzystywane przez Evention wyłącznie do zapewnienia uczestnictwa Uczestników w Incident Busters Forum, jej prawidłowego wyświetlania się i przebiegu od strony technicznej.
 2. Pozostałe informacje o wykorzystywaniu przez Evention plików Cookies i innych podobnych narzędzi znajdują się w Polityce Cookies strony Evention dostępnej pod linkiem: https://www.adv.cdoforum.pl/polityka-cookies/
 3. W przypadku zadawania pytań lub uczestnictwa w dyskusji przez Uczestników publikowane będą również następujące Dane Osobowe: godzina aktywności Uczestnika / treść pytania lub wypowiedzi / wizerunek transmitowany w trybie „na żywo”.
 4. Przebieg Incident Busters Forum będzie utrwalany za pomocą narzędzia audio/video (nagrywany)
 5. Fragmenty nagrania z przebiegu Incident Busters Forum mogą być wykorzystywane do promocji CDO Forum lub Organizatora po jej odbyciu się.

Niezależnie od Evention, Dane Osobowe Uczestników oraz informacje pozyskiwane przez pliki Cookies i inne podobne narzędzia są również przetwarzane przez dostawcę narzędzia do przeprowadzenia Incident Busters Forum – Zoom. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, stosowania plików Cookies i inne informacje dotyczące prywatności Uczestników znajdują się na stronie dostawcy: https://zoom.us , w szczególności na stronach https://zoom.us/privacy-and-legal oraz w zakładkach: „Do Not Sell My Personal Information” oraz „Cookie Preferences”.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator udostępnia treść Regulaminu Szczegółowego przed zawarciem Umowy.
 2. Regulamin Szczegółowy może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie Uczestnika, Nabywcy lub osoby trzeciej, jeżeli występuje problem z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu Szczegółowego. W tym celu prosimy o kontakt z osobą wskazaną do kontaktu dla Incident Busters Forum: Weronika Warpas, e-mail: weronika.warpas@evention.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Szczegółowym.
 4. Każdy nowy regulamin obowiązuje dla osób, które nie zapisały się jeszcze na Incident Busters Forum lub zaakceptowały nowy regulamin.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Incident Busters Forum, a także do jej odwołania w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania Konferencji, informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym Uczestnikom, a dokonane opłaty za uczestnictwo zwrócone przelewem bankowym na konto, z którego nastąpiła płatność.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Szczegółowym oraz w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 7. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu Szczegółowego, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 8. Wszelkie spory z Organizatorem będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.