Relacja grup roboczych 2023 - Incident Busters Forum

Grupa I: Współpraca między IT a zespołami Incident Response – jak ją budować i jak powinna wyglądać?

Grupa składała się w przeważającej większości z osób zajmujących się bezpieczeństwem (SOC, IR, bezpieczeństwo). Mniej liczny udział osób z IT skutkował też słabszą prezentacją punktów widzenia tej strony.

W trakcie spotkania poruszono następujące zagadnienia:

  1. Wypracowanie wspólnych relacji i współpraca podczas realizacji projektów oraz w trakcie reakcji na incydenty: uczestnicy dyskusji zgodzili się, że kluczem do efektywnej współpracy między IT a zespołami Incident Response jest nawiązanie silnych relacji i wspólna praca w czasie projektów oraz przy reakcji na incydenty. Ważne jest również opracowywanie wspólnych wniosków (lesson learned) po każdym incydencie, co pozwoli na lepsze, wzajemne zrozumienie oraz unikanie nieporozumień w przyszłości.
  2. Budowa dashboardu dla zarządzania i monitorowania: zalecono budowę lub dostarczenie dashboardu, który pozwoliłby na przeglądanie wspólnych, kluczowych wskaźników wydajności (KPI) zarówno przez zarząd, jak i członków zespołów IT oraz Incident Response. Umożliwiłby lepsze zrozumienie, skąd pochodzą wskaźniki oraz w jaki sposób swoimi działaniami wpływają na nie poszczególne osoby lub działy. Ułatwiałby też wspólną analizę wskaźników oraz wspólną pracę nad ich poprawą.
  3. Transfer wiedzy i celowość współpracy: podkreślono celowość współpracy między zespołami odpowiedzialnymi za reagowanie na incydenty i działami IT. Jej zacieśnieniu służyć będzie wymiana wiedzy na temat bezpieczeństwa. Dzięki temu zrozumienie zagrożeń i ryzyk oraz odpowiednie działania mogą zostać włączone w procesy i procedury IT.
  4. Wykorzystanie wyników audytów: członkowie grupy zgodzili się, że wyniki audytów powinny być wykorzystywane jako element szerszej współpracy. Przykładowo, wyniki audytów bezpieczeństwa mogą być analizowane wspólnie przez zespoły IT i Incident Response, co pozwoli na lepsze zrozumienie problemów, zacieśnienie współpracy i podejmowanie skuteczniejszych działań naprawczych.

Grupa była prowadzona przez:

Business Development Manager
Fortinet

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.